Aktuality

Podané projekty vo výzve na podporu DSV so zapojením CAV

Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu priemysel pre 21. storočie, kód OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-05

 

Štrukturálne fondy EÚ

VEGA

Horizonto 2020

Aktivity