Projekty

Priamym nasledovníkom projektu CAV je projekt ITMS 313021T081 Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, podpísaná zmluva o NFP 26.6.2019.

Prijímateľ projektu: Slovenská akadémia vied

Partneri projektu:

CEMEA SAV – zriadená ako centrum špičkového výskumu v oblasti pokročilých materiálov a technológií, ktorý bude realizovaný v spolupráci s partnermi projektu,
Biomedicínske centrum SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav polymérov SAV

1. Medzinárodné projekty, ktoré vznikli s podporou CAV

Riešené projekty

VALUEMAG – Výrobky z rias získané pomocou nových magnetických kultivačných a extrakčných techník (Valuable Products from Algae Using New Magnetic Cultivation and Extraction Techniques)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Doba trvania: 1.4.2017 – 31.3.2020

WIDESPREAD Building-up Centre of Excellence for Advanced Materials Application (CEMEA)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Eva Majkova, DrSc., za FU SAV
Doba trvania: 2016 – 2023

Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete (Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 30.6.2020

PPL – Pb-free Perovskite Solar Cells with Long-term Stability
Program: V4 – Korea Joint Research Programme on Chemistry and Chemical Engineering,
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Eva Majkova, DrSc., za FU SAV
Ing. Maria Omastová, DrSc., za UPo SAV
Doba trvania: 2017–2020

MultiComp – Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network
Program: COST CA15107
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Šiffalovič, PhD. za FU SAV
Ing. Matej Mičušík, PhD., za UPo SAV
Doba trvania: 2016–2020

Vývoj nových vodivých priehladných elektród pre organickú elektroniku (Development of new designed transparent conductive electrodes for organic electronics)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2017 – 31.1.2020

Monocell – In situ growth process and controllable preparation of perovskite monolayer films
Program: SK-CN-RD-18-0006
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Šiffalovič, PhD. za FU SAV
Doba trvania: 2018–2021

2. Domáce projekty, ktoré vznikli s podporou CAV

VEGA
Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie, VEGA 2/0074/19
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Lapin DrSc.
Doba trvania: 01.01.2019 – 31.12.2021

Nanoštruktúra a vlastnosti komplexných kovových materiálov, VEGA 2/0082/17
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Švec DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020

Elektricky vodivé polymérne nanokompozity na báze nanoštruktúrneho grafitu (Electrically conductive polymer nanocomposites based on the nanostructured graphite) VEGA 2/0093/16
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zdeno Špitalský, PhD.
Doba trvania: 01.01.2015 – 31.12.2019

Vzťahy medzi elektrónovou štruktúrou a mikroštruktúrou tenkých kopolymérnych vrstiev (Relations between electronic structure and microstructure of copolymer thin films) VEGA 2/0163/17
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
Doba trvania: 2017–2020

Moderné nanoštruktúry pripravené sofistikovanou MOVPE technológiou (Advanced nanostructures prepared by sophisticated MOVPE technology)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020

Fyzikálne problémy štruktúr MISFET a MISHFET na báze III-V a III-N polovodičov (Physical problems of MISFET and MISHFET structures based on III-V and III-N semiconductors)
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Osvald
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020

Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie (Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging), VEGA 2/0092/18
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Doba trvania: 2018–2020

Modifikácia rozhraní pre zlepšenie parametrov perovskitových solárnych článkov (Interface modifications for parameters improvement of perovskite solar cells), VEGA 2/0081/18
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc. za FU SAV
Doba trvania: 2018–2021

APVV

Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá, APVV-15-0660
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Lapin DrSc.
Doba trvania: 01.07.2016 – 30.06.2020

Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr (Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures), APVV-17-0352
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Naďa Mrkývková PhD.
Doba trvania: 2018–2022

Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatín, APVV-15-0621
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Švec DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019

Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických , experimentálnych a technologických postupov, APVV-15-0049
Zodpovedný riešiteľ za FÚ SAV: Ing. Peter Švec DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020

Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí, APVV-15-0738
Zodpovedný riešiteľ za FÚ SAV: Ing. Peter Švec DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020

Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach, APVV-15-0469
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020

Zhodnotenie druhotných surovín pre materiály s využitím v extrémnych podmienkach, APVV-15-0540
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020

Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie rtg optiky (Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray optics) APVV-14-0745
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Eva Majkova, DrSc.,
Doba trvania: 2015–2019

Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny (Graphene-based nanoplatform for detection of cancer), APVV-14-0120
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maria Omastová, DrSc., za UPo SAV
RNDr. Peter Šiffalovič, PhD. za FU SAV
Doba trvania: 2015–2019

Nanočasticové senzory pre plynné biomarkery chorôb (Nanoparticles-based sensors of gaseous biomarkers of diseases), APVV-14-0891
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Ivančo, PhD., za FU SAV
Doba trvania: 2015–2019

Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny (Smart MoS2 platform for cancer diagnosis and targeted treatment), APVV-15-0641
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Šiffalovič, PhD. za FU SAV
Ing. Matej Mičušík, PhD. za UPo SAV
Doba trvania: 2016–2020

2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy (2D materials beyond graphene: monolayers, heterostructures and hybrids), APVV-15-0693
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Šiffalovič, PhD. za FU SAV
Doba trvania: 2016–2019

Vlastnosti rozhrania grafén-diamant: štúdium na atomárnej úrovni (Properties of the graphene-diamond interface: study on the atomic level), APVV-16-0319
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Šiffalovič, PhD. za FU SAV
Doba trvania: 2017–2020

Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch (Skyrmions in ferromagnetic nanoobjects)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020

Magnetické plášte z kompozitov supravodič – feromagnetikum (Magnetic cloaks from superconductor – ferromagnet composites)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 28.2.2021

GaN monolitické integrované obvody (GaN Monolithic Integrated Circuits)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019

Tranzistory s InN-kanálom pre THz mikrovlny a logiku (Transistors with InN channel forTHz microwaves and logic)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019

Ukončené projekty

Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al (Ultra light composite
superconductor based on Mg, B, Ti and Al)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Kováč, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018

Antibakteriálne polymérne nanokompozity na báze grafénu. SAS-PRO 1237/02/02
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zoran Markovič, PhD.
Doba trvania: 1.12.2015 – 30.11.2018

Kompozitný supravodič MgB2 na báze difúznej metódy (Composite superconductor MgB2made by internal Mg diffusion)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miloslav Kulich, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018

Zákonitosti tvorby a termodynamická stabilita štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze hliníka alebo zinku, VEGA 1/0018/15
Zodpovedný riešiteľ za FÚ SAV: Ing. Peter Švec, PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018

In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie, VEGA 2/0125/16
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Lapin DrSc.
Doba trvania: 01.01.2016 – 31.12.2018

Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (New stabilized and structurally ordered optically and photoelectrically active organic materials), VEGA 1/0501/15
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc. za FU SAV
Doba trvania: 2015–2018

Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion (Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Vojenčiak, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2018

StableNextSol – Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques
Program: COST MP1307
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Eva Majkova, DrSc., za FU SAV
Ing. Maria Omastová, DrSc., za UPo SAV
Doba trvania: 2014–2018

DOPE – Dye-sensitized Solar Cell Based on Perovskite Solid-State electrolyte,
Strengthening STI Cooperation between Korea and the EU, Promoting Innovation and the Enhancement of Communication for Technology-related Policy Dialogue (KONNECT)
Program: FP7
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Eva Majkova, DrSc., za FU SAV
Ing. Maria Omastová, DrSc., za UPo SAV
Doba trvania: 2016–2018

HELENIC-REF – Hybridný integrovaný klaster pre generovanie elektrickej energie vrátane obnoviteľných palív (Hybrid Electric Energy Integrated Cluster concerning Renewable Fuels)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Doba trvania: 1.6.2015 – 30.5.2018

NEXMAG – Nové magnetické materiály na báze mangánu s výmennou interakciou
New Exchange-Coupled Manganese-Based Magnetic Materials
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.,
Doba trvania: 1.10.2015 – 30.9.2018

Nová generácia biomimetických implantátov pre náhradu kostí, MPNS COST Action MP1301
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2014 – 31.10.2017

Photovoltaic and Sensor Properties of Plasma and Chemical Functionalized Graphene and Carbon Nanotubes.
Program: SAS- TÜBİTAK JRP 2014 /2
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maria Omastová, DrSc., za UPo SAV
Doba trvania: 12/2014 – 11/2017

Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction
Program: COST MP1303
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Šiffalovič, PhD.
Doba trvania: 2013–2017

Smerom k elektronike na báze oxidov (Towards Oxide-Based Electronics)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefan Chromik, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2016 – 30.4.2018

Vývoj supravodivých pások v Európe: Nové materiály a architektúry pre zníženie nákladov silnoprúdových aplikácií a magnetov (European development of superconducting tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power applications and magnets)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2012 – 28.2.2017

Vysokobezpečný GaN MOS spínací tranzistor (Highly Safe GaN Metal-Oxide-Semiconductor Transistor Switch)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2015 – 31.10.2018

Hard X-ray focussing andX-ray detectors for applications in medicine and plasma diagnostics (Hard X-ray focussing andX-ray detectors for applications in medicine and plasma diagnostics)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. František Dubecký, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017

Vysoko kvalitné aktívne povrchy pre novú generáciu prvkov kryštálovej röntgenovej optiky (High-quality active surfaces for new generation of the X-ray optics elements), VEGA 2/0004/15
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Doba trvania: 2015–2017

Vzťah elektrónového transportu a štruktúry, rozmerov a usporiadania v nanočasticových súboroch pre pokročilé senzory plynov (Relationship between electron transport and structure, dimensions and order in nanoparticle arrays for advanced gas sensors), VEGA 2/0010/15
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Šiffalovič, PhD.
Doba trvania: 2015–2017

Polymérne nanokompozity a hybridy a ich aplikácie ako senzory a aktuátory (Polymeric nanocomposites and hybrids and their applications as sensors and actuators) VEGA 2/0149/14
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maria Omastová, DrSc.
Doba trvania: 01.01.2014 – 31.12.2017

Príprava a štúdium vlastností supravodivých a feromagnetických vrstiev a štruktúr pre kryoelektroniku a senzoriku (Perspective thin films and structures for electronic applications)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefan Chromik, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017

Vysoko kvalitné aktívne povrchy pre novú generáciu prvkov kryštálovej röntgenovej optiky (High quality active surfaces for new generation of X-ray crystal optics elements)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017

Vývoj vodivej keramiky na báze SiC, APVV-0108-12
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017

Kompozity keramika-grafénové platničky pre využitie v tribologických systémoch pracujúcich vo vodnom prostredí
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2014 -31.8.2017

Zlepšenie funkčných vlastností keramických materiálov prídavkom uhlíkových nanorúrok a grafénu, 2/0065/14
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017

Štruktúry odporového prepínania pre rozpoznávanie vzorov (Resistive switching structures for pattern recognition)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018

Tvarovanie magnetického poľa pomocou kombinácie supravodivých a feromagnetických materiálov (Magnetic field shaping by a combunation of superconducting and ferromagentic materials)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.4.2017

3. Spolupráca s hospodárskymi partnermi

V rámci spoločných projektov
Názov kontraktu: Výskum a vývoj pokročilých žiaruvzdorných materiálov na báze Al-Si-O-C-N a Zr-O-C-N
Partner(i): RHI AG Leoben, Rakúsko
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): trvá

Názov kontraktu: Vývoj transparentnej keramiky a iných materiálov
Partner(i): CEIT a.s.
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): trvá

Dlhodobá spolupráca
VUJE, a.s.
TDS Integra s.r.o., Krakovany
Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
VUTCH, Žilina
Chemosvit, Svit
Integra TDS s.r.o. Piešťany
OMS s.r.o. Dojč
Montan university Leoben, Rakusko
Chung Ang University, Južná Korea
Center for Hybrid and Organic Solar Energy (CHOSE), University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy
Institut für Angewandte Physik Uni versitat Tubingen, SRN
Institute of polymer research, Dresden, Germany
UTB Zlín, Zlín, Česká republika
Université Paris Est (UPE), CNRS, ICMPE, (UMR 7182), 94320 Thiais, France