Základné informácie

Názov projektu: Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transfer technológií
Kód: ITMS: 26240220088
Operačný program: „Výskum a vývoj“
Výzva: OPVaV-2013/4.2/09-RO   „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“
Spolufinancovaný z:  Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prijímateľ: Slovenská akadémia vied

Partneri:

 • Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
 • Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
 • Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
 • Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
 • Slovenská technická univerzita Bratislava
 • Akadémia výtvarných umení a dizajnu

Celkové výdavky: 24 998 953,75  EUR
Trvanie projektu: 2013 – 2015

mapa

Strategický cieľ projektu:

Vybudovanie národného Výskumného centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transfer technológií pre súčasné a budúce aplikácie (CAV).

Špecifické ciele a aktivity projektu:

 • Podpora rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a ich vedecko-technickej infraštruktúry
 • Aktivita 1.1 Vybudovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transfer technológií
 • Spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja
 • Aktivita 2.1 Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií
 • Zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe
 • Aktivita 3.1 Vytvorenie platformy pre technologický transfer