O projekte CAV

Nevyhnutnou súčasťou budovania vedomostnej spoločnosti je aj prenos poznatkov vedy a výskumu do praxe. Operačný program Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, umožnil vybudovanie výskumných centier a univerzitných vedeckých parkov orientovaných na zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.

Jedným z vybudovaných centier je aj Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a technológií „CAV“ v Bratislavskom kraji. Cieľom CAV je pôsobiť na národnej úrovni a prinášať nové výsledky v oblasti akademického výskumu, strategického výskumu zameraného na kľúčové oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky a aplikovaného výskumu zameraného na aplikácie a inovácie.

CAV v súčasnosti zabezpečuje personálnu a prístrojovú infraštruktúru pre špičkový výskum na úrovni porovnateľnej s mnohými významnými centrami vo svete. Zlepšuje spoluprácu medzi riešiteľskými kolektívmi a vytvára motivačné prostredie pre mladých vedeckých pracovníkov. Centrum má vytvorenú platformu pre technologický transfer prostredníctvom Kancelárie pre transfer technológií SAV, čím vytvára synergiu medzi vedou, aplikovaným výskumom a inováciami, buduje pevné väzby s podnikateľskou sférou a vytvára podmienky pre identifikáciu a vznik možných spin-off a start-up firiem založených na high-tech poznatkoch.

Centrum sa už stalo aj atraktívnym pre reintegráciu slovenských vedeckých pracovníkov, ktorí pôsobili na prestížnych zahraničnými výskumných inštitúciách a prilákalo viacerých mladých zahraničných vedcov prostredníctvom programu mobility Slovenskej akadémie vied SASPRO.

 

Ing. Juraj Lapin, DrSc., riaditeľ CAV